سرویس داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت یکی از مهمترین علل خرابی یک دستگاه می توان به بی توجهی به امر سرویس و نگهداری آن اشاره نمود. در مورد سرویس و نگهداری داکت اسپلیت نکاتی وجود دارد که با بسیاری ازدستگاه ها و تجهیزات خواندن ادامه